środa, 16 października 2019. Imieniny Ambrożego, Florentyny, Gawła

Gmina Płośnica - stawiamy na wszechstronny rozwój [zdjęcia]

2018-02-25 10:00:00 (ost. akt: 2018-02-23 12:24:48)

Autor zdjęcia: archiuwm UG Płośnica

Jakie inwestycje przeprowadzono w gminie i co działo się działo na polu rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnej - Gmina Płośnica prezentuje swoje dokonania.

Budżet Gminy Płośnica na 2018 rok
W 2018 r. w budżecie Gminy Płośnica planuje się dochody w wysokości 31 500 000,00 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 7 174 167,39 zł, dochody bieżące w wysokości 24 325 832,61 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 w 2018 roku szacuje się wzrost dochodów o 3 048 052,00 zł, tj. o ok.10 proc.
Kwota planowanych wydatków w 2018 szacowana jest na poziomie 36 600 000,00 zł i jest o 27 proc. wyższa od przewidywanego wykonania za 2017 r., w tym wydatki bieżące stanowią 23 376 276,03 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 13 223 723,97 zł.

— Budżet Gminy na rok 2018 jest bardzo ambitny, ale dołożymy wszelkich starań aby został wykonany, a osiągnięty wynik postawi Gminę ponownie na jak najwyższym miejscu wśród gmin wyróżnionych nagrodą „Złotego Runa” — mówi wójt Gminy Płośnica, Krzysztof Groblewski. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Gmina Płośnica zajęła w 2017 roku drugie miejsce wśród trzech nagrodzonych, najbardziej aktywnych inwestycyjne gmin wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Kapituła wzięła pod uwagę wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2016, które w Gminie Płośnica wyniosły 840,43 zł

— W bieżącym roku budżetowym tj.2018 r.,aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju gminy Płośnica, nadal planujemy wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną, drogową, kulturalną i sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej — dodaje Krzysztof Groblewski. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przy współudziale środków z budżetu województwa oraz dotacji celowych w formie pomocy finansowej.

Co znajdziemy w planach inwestycyjnych gminy w 2018 roku?
I. Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna - plan wydatków inwestycyjnych wynosi 4 590 440,34 zł. Najważniejsze przyszłoroczne zadania to:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck, koszt 3 219 255,34 zł., w tym udział środków z budżetu UE 1 622 798 zł. PROW na lata 2014-2020.
2. Wymiana sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płośnica

II. Drogi gminne - plan wydatków inwestycyjnych wynosi 3 087 956,21 zł.
Najważniejsze przyszłoroczne zadania to:

1. Przebudowa drogi gminnej w Małym Łęcku, koszt 1 371 622,10 zł., w tym udział środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 to 685 811 zł., pomoc finansowa Powiatu Działdowskiego 342 905 zł.).
2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zalesie, koszt 283 tys.zł., w tym udział środków z WFOŚiGR 141 tys.zł.
3. Przebudowa drogi w Gródkach (osiedle przy Zespole Szkół),
koszt 477 tys. zł., w tym udział środków z budżetu UE 304 tys. zł. PROW na lata 2014-2020, pomoc finansowa Powiatu działdowskiego 86 tys.zł.
4. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 21 i drogi gminnej na działce 186 w miejscowości Gralewo, 286 tys.zł.
5. Przebudowa chodnika w miejscowości Skurpie - 105 tys.zł.
6. Przebudowa chodnika w miejscowości Przełęk - 122 tys.zł.
7. Przebudowa chodnika w miejscowości Turza Mała - 65 tys.zł.
8. Przebudowa dróg w miejscowości Jabłonowo - 190 tys.zł.
9. Dokończenie chodnika w miejscowości Niechłonin - 144 tys.zł.

III. Ochotnicze straże pożarne
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, OSP Niechłonin, OSP Płośnica, koszt 776 tys.zł., w tym udział środków z budżetu UE 558 tys.zł. RPO W-M 2014-2020.

IV. Ochrona zdrowia
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia w Płośnicy), koszt 472 tys.zł., w tym udział środków z budżetu UE 337 tys.zł. RPO W-M 2014-2020.

V. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
1. Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płośnica, koszt 453 tys.zł., w tym udział środków z budżetu UE 372 tys.zł. RPO W-M 2014-2020.

VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (świetlica Wielki Łęck, świetlica Turza Mała) ), koszt 390 tys.zł., w tym udział środków z budżetu UE 292 tys.zł. RPO W-M 2014-2020.
2. Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców, koszt 2 mln.zł., w tym udział środków z budżetu UE 1,6 mln zł. RPO W-M 2014-2020.
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonowo

VII. Kultura fizyczna
1. Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Wielkim Łęcku, koszt 210 tys.zł., w tym udział środków z budżetu UE 134 tys.zł. PROW na lata 2014-2020.
2. Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej w Wielkim Łęcku.

Rok 2017 w Gminie Płośnica to wiele inwestycji najważniejsze z nich to:
Gospodarka wodno-kanalizacyjna i komunalna
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródki o łącznej długości 2065 m do której przyłączono 22 nieruchomości o wartości 389 000 zł.
2. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Gródki wybudowania w kierunku miejscowości Przełęk, długość sieci wyniosła 843 m do sieci tej wykonano 2 przyłącza o długości 217,5 m. Wartość zadania wyniosła 108 691,45 zł.
3. Sukcesywnie remontowane są mieszkania gminne. W 2017 roku wartość wykonanych remontów wyniosła: 169 799,55 zł.
4. Wykonano ogrodzenie budynku gminnego o wartości 24 600,00 zł
5. Rozbudowano oświetlenie uliczne poprzez montaż 9 lamp solarnych o wartości 59 000,00 zł.

Inwestycje drogowe:
1. Została wyremontowana droga gminna 18604N w Gródkach.Inwestycja zrealizowana ze środków własnych za kwotę 194 161,19 zł.
2. Kolejna duża inwestycja, która została realizowana na terenie naszej gminy przy współfinansowaniu Powiatu Działdowskiego to przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo.
Wkład własny 181 349,09 zł, pomoc finansowa Powiatu Działdowskiego 178 752,00 zł , środki z budżetu państwa 370 100,00 zł.
3. Droga Płośnica – Przełęk zyskała nową nawierzchnię w części z masy asfaltowej o długości 0,373 km oraz 3,35 drogi żwirowej.Finansowanie:Lasy Państwowe 50 000,00 zł,PROW 391 098,79 zł, wkład własny 173 546,00 zł.
4. Zmodernizowany został odcinek ulicy Dworcowej w Płośnicy. Za 229 938,60 zł wykonano nawierzchnie z masy bitumicznej wraz z poboczami na odcinku 510 mb.
5. W miejscowości Gruszka wyremontowano odcinek drogi asfaltowej o długości ok. 648 mb. z Programu Przebudowy Dróg Gminnych Wewnętrznych Dojazdowych do Gruntów Rolnych. Wartość inwestycji to 229 346,14 zł z tego dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 80 000 zł.
6. Wykonano przebudowę placu przy OSP w Płośnicy koszt inwestycji 68 726,25 zł.
7. Przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku utwardzono plac i wykonano chodnik na kwotę 42 066,00 zł
8. Oddano do użytku chodniki przy drogach gminnych w Rutkowicach, Niechłoninie, Murawkach i Skurpiu. Całkowity koszt zadania to 29 8154,17 zł.
9. Udzielono dotacji na chodniki przy drogach powiatowych w Niechłoninie, Rutkowicach, Zalesiu wraz z zatoką autobusową oraz na poręcze energochłonne na kwotę 82 145,50 zł.
10.Oddano do użytku kolejny odcinek drogi powiatowej Wielki Łęck – Płośnica. Inwestycja realizowana wspólnie przez Powiat Działdowski i Gminę Płośnica. Koszt inwestycji - 1 993 013,53 zł, pomoc finansowa Gminy Płośnica - 508 218,00 zł, środki Budżetu Państwa - 996 506,00 zł, środki Powiatu Działdowskiego – 488 289,00 zł.

Projekty zrealizowane w szkołach:
„ Szkoła da się lubić”

Wartość projektu: 515 750,63 zł, wartość dofinansowania: 485 291,63 zł, wkład Budżetu Gminy: 30459,00 zł.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dla 344 uczniów Szkół Podstawowych przez udział w zajęciach skutkujących wzrostem kompetencji kluczowych oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia matematyczno-przyrodnicze i językowe. W ramach projektu zakupiono także pracownię komputerową w Szkole Podstawowej w Płośnicy.

„ Bezpieczna +”
Dofinansowanie Rządowy Program „Bezpieczna +” w wysokości 15 384,00 zł. Wkład środków finansowych Gminy wyniósł 3 846,00. Łączna wartość projektu wyniosła - 19 230 zł.
Projekt wpłynął na poprawę bezpieczeństwa, właściwego zachowania się na drodze, w szczególności w drodze do szkoły oraz powrót do domu.
Projekt " Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Gminy Płośnica"
Gmina Płośnica wraz z Ochotniczą Straż Pożarna w Płośnicy opracowała publikację pt. "Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Gminy Płośnica", która ukazuje walory przyrodnicze, turystyczne, różnorodność kulturową i dziedzictwo przyrodnicze naszej Gminy.

„Europejskie Kompetencje Kadry Dydaktycznej Gminy Płośnica” Erasmus +
Wartość projektu 361 952,71 zł. W ramach projektu 51 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach w Lizbonie w Portugalii.Realizacja projektu w 2017r. i 2018r. Projekt w trakcie realizacji.

„AKTYWNA TABLICA”
W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „AKTYWNA TABLICA”
Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku oraz Gródkach pozyskały tablice interaktywne z projektorem oraz sprzęt nagłaśniający. Łączny koszt realizacji zadania to 34 592,00 zł w tym dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego to 28 000,00 zł , wkład własny gminy 6 918,40 zł.

Gabinety profilaktyki zdrowotnej
W celu poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w szkołach Gmina Płośnica otrzymała dotację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 17 973,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.Czytaj e-wydanie
Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages