środa, 16 października 2019. Imieniny Ambrożego, Florentyny, Gawła

Rok 2016 w Gminie Płośnica. Zrealizowane inwestycje

2016-11-02 14:03:29 (ost. akt: 2016-11-03 10:25:26)
Podpisanie umowy na budowę drogi Turza Mała - Murawki

Podpisanie umowy na budowę drogi Turza Mała - Murawki

Autor zdjęcia: archiwum UG

Rok budżetowy, w Gminie Płośnica, zamknie się inwestycjami na kwotę ponad 7 mln. Koszt realizacji zadań inwestycyjnych stanowi ponad 27% wszystkich wydatków z budżetu Gminy Płośnica na ten rok. Część inwestycji została już zrealizowana, część jest na ukończeniu. Są także przedsięwzięcia wieloletnie rozpoczęte w tym roku i przeznaczone do realizacji w latach następnych. Założony plan finansowy umożliwił realizację zadań w wielu dziedzinach i we wszystkich sołectwach Gminy.

Wydatki na gospodarkę wodno – ściekową wynoszą 1,5 mln złotych. Mieszkańcy wybudowań wsi Murawki i Wielki Łęck zostali podłączeni do wybudowanego wodociągu. (W Niechłoninie wymieniono rury wodociągowe z azbestu. Zrealizowano trzeci przedostatni etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gródkach, przebudowana została kanalizacja w Płośnicy przy Ośrodku Zdrowia, zakupiono agregat prądotwórczy, o który wnioskowali mieszkańcy poszczególnych sołectw. W opracowaniu znajduje się koncepcja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gruszka, Jabłonowo, Niechłonin, Zalesie, Jabłonowo, Przełęk.

Ponad 4 mln zł na drogi
Wydatki na drogownictwo to największa część wydatków majątkowych wynosząca ponad 4 mln złotych. Umożliwiło to realizację ponad 16 zadań budowy i przebudowy dróg. Do najbardziej strategicznych należały: przebudowa drogi gminnej Gródki – Przełęk Kościelny, w wyniku której mieszkańcy gminy wzbogacili się o nowe asfaltowe połączenie drogowe Przełęk – Gródki omijające ruchliwą drogę wojewódzką 544. Za ponad 100 000 zł przebudowana została droga gminna wewnętrzna dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Wielki Łęck. Środki w wysokości 470 tys. Pozyskane środki z Agencji Nieruchomości Rolnych pozwoliły na doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo – jezdnych w miejscowościach Turza Mała i Rutkowice. Wybudowano także chodniki w Wielkim Łęcku i przy Ośrodku Zdrowia w Płośnicy. W listopadzie zostaną ukończone też dwie duże inwestycje za ponad 1 mln złotych tj. przebudowa dróg gminnych: Turza Mała – Murawki oraz Płośnica – Przełęk.

Razem z Powiatem
Gmina partycypowała także w realizacji inwestycji drogowych powiatowych przekazując pomoc finansową Powiatowi Działdowskiemu w wysokości ponad 400 tys. zł na przebudowę drogi pow. nr 1288N Wielki Łęck – Płośnica-Skurpie- Burkat, przebudowę chodników w Jabłonowie i Niechłoninie, wykonanie zatoki autobusowej (w Przełęku Kościelnym oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: (nr 1288N, ul. Lipowa i nr 1286N, ul. Nowa w. Płośnica.
Inwestycje ekologiczne

Usuwanie azbestu
Chętni mieszkańcy Gminy mogli wzorem lat ubiegłych skorzystać z dofinansowania na usuwanie i utylizację azbestu. Gmina pozyskała na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Z dofinansowania w łącznej wysokości 15 700 zł skorzystało 18 mieszkańców naszej gminy.

Odnawialne źródła energii
Gmina zainwestowała w odnawialne źródła energii i za środki pozyskane (z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury zostaną wybudowane trzy elektrownie fotowoltaiczne o mocy 39 kW każda: w oczyszczalni ścieków w Płośnicy oraz przy stacjach uzdatniania wody w Jabłonowie i Płośnicy.
Infrastruktura sportowa

Obiekty sportowe i rekreacyjne
W bieżącym roku sołectwa: Rutkowice, Niechłonin i Płośnica wzbogacą się o nowoczesne obiekty sportowe i rekreacyjne. Inwestycja ta wyniesie 728 tys. zł i została częściowo dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Są to inwestycje w trakcie realizacji: trwa budowa boiska wielofunkcyjnego w Rutkowicach, rozbudowa boiska przy szkole podstawowej w Niechłoninie, budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego na wolnym powietrzu w Płośnicy. Zagospodarowany zostanie także teren wokół boiska wielofunkcyjnego wybudowanego w zeszły roku w Jabłonowie za kwotę ok. 90 000 zł. Do wsi Murawki zakupione zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej za kwotę ok. 10 000 zł.

Pozyskane fundusze
Tegoroczny wysoki budżet inwestycyjny nie byłby możliwy bez środków krajowych i UE, udało się pozyskać 3 mln 400 tys. zł. Lista projektów i dofinansowań jest długa i tak: pozyskano środki z Budżetu Wojewody Warmińsko Mazurskiego w łącznej kwocie ponad 600 tys. zł w ramach programów: Program Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Funduszu Ochrony Gruntów, Wieś Warmii-Mazur i Powiśla miejscem w którym warto żyć. Wojewoda wraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dofinansował także budowę ogrodzenia na cmentarzu żołnierzy armii niemieckiej (i radzieckiej z okresu I wojny w Gralewie.

Dobra współpraca
Dobra współpraca z Powiatem Działdowskim zaowocowała przekazaniem przez Powiat 300 tys. pomocy na realizację inwestycji drogowych oraz zakupów sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP.
Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dofinansowało w wysokości 155 tys. budowę wyżej wspomnianej infrastruktury sportowej w Gminie Płośnica.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przyznał w tym roku środki w wysokości 15 tys. w ramach Programu Usuwania Azbestu. Program ten realizowany jest corocznie już od 2011 r. Dzięki pozyskanym środkom na przełomie lat 2011 – 2016 udało się usunąć 305 ton wyrobów zawierających azbest co stanowi tylko 6,21 % całego azbestu na terenie Gminy Płośnica.
Kwotę w wysokości 473 tys. przyznała Agencja Nieruchomości Rolnych na inwestycje w ciągi pieszo jezdne w Turzy Małej i Rutkowicach.

Gmina Płośnica z sukcesem sięgała po fundusze unijne
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2016 pozyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 1 mln 386 tys. złotych na operacje w ramach przebudowy dróg lokalnych: Turza Mała – Murawki i Płośnica – Przełęk.
Z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury na lata 2014-2020 pozyskano kolejne miliony: 1 mln 200 tys. złotych. Umożliwi to realizację inwestycji: instalacji OZE oraz rozbudowę infrastruktury socjalnej polegającą na rozbudowie świetlicy (w Małym Łęcku i zmianie przekształceniu budynku po szkole podstawowej w Zalesiu na Centrum Aktywności Lokalnej. Inwestycje te zostaną zakończone już w przyszłym roku.

Edukacja to podstawa
Gmina, tak jak w poprzedniej perspektywie finansowej z UE, zamierza sięgnąć po środki na realizację projektów edukacyjnych. W odpowiedzi na ogłoszone konkursy przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach RPO Warmia – Mazury zostały złożone dwa projekty: „Szkoła da się lubić” oraz „Mały człowiek – duży efekt – rozwój kompetencji kluczowych w przedszkolu”. Celem pierwszego projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niechłoninie, Płośnicy, Wielkim Łęcku oraz Gimnazjum w Gródkach przez udział w zajęciach skutkujących wzrostem poziomu kompetencji kluczowych i zastosowanie nowatorskich metod i środków dydaktycznych, w tym TIK. Zostaną zastosowane również eksperymentalne metody nauczania. W projekcie przewidziano wyposażenie szkół w multimedialne pomoce naukowe. Wsparciem zostanie objętych 344 uczniów. Drugi projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących w edukacji przedszkolnej: wszystkich punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy. To zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe od najmłodszych lat.

Stypendia i zasiłki
Gmina Płośnica w minionym roku udzieliła pomocy finansowej uczniom w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w łącznej kwocie ponad 156 tys. zł.

Pływam i ćwiczę
Uczniowie II klas szkół podstawowych wzorem lat ubiegłych mogli korzystać z nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać”
Młodzież z terenu naszej gminy korzysta z bezpłatnych zajęć sportowych boksu i kickboxingu, które odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej w Płośnicy

Młodzieżowa Rada Gminy
Karty historii gminy zapisał się w tym roku znaczącym wydarzeniem: ukonstytuowała się Młodzieżowa Rada Gminy Płośnica. W kwietniu odbyły się wybory do MRG (i w dniu 9 kwietnia na uroczystej sesji młodzieżowa rada zainaugurowała swoją działalność. Rada liczy 17 radnych – młodzieży z terenu gminy Płośnica w wieku od 15 do 18 lat. MRG jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym dla Rady Gminy Płośnica. Rok upłynął Młodzieżowej Radzie pracowicie, radni brali udział w projekcie realizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z Funduszu Inicjatyw Lokalnych pn. „Młody Obywatel – Aktywny Obywatel”. Szereg warsztatów i szkoleń, wizyta w Sejmie wyposażyły młodych radnych w kompetencje i umiejętności do działania w swoim środowisku lokalnym. Młodzieżowi Radni byli także inicjatorami i autorami przedsięwzięcia zrealizowanego przez Stowarzyszenie Mądra Sowa pn. „Bicykluj z nami – Aktywnymi obywatelami”.

Udane imprezy kulturalne i sportowe
Mieszkańcy gminy mieli możliwość uczestniczenia na przestrzeni tego roku w wielu imprezach.
Na wyróżnienie zasługuje fakt, że wielokrotnie sami mieszkańcy, wyposażeni (w środki z funduszu sołeckiego), byli organizatorami i inicjatorami imprez w swoich wsiach. Tradycją stają się już obchody Dnia Kobiet, festyny rodzinne, choinki dla dzieci.
Władze gminy zorganizowały wzorem lat ubiegłych imprezy, które zyskują na popularności i przybywa im uczestników. Jak co roku pomagaliśmy innym w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szefem sztabu jak utarło się w naszej tradycji był Pan Krzysztof Groblewski – Wójt Gminy. Dzięki hojności mieszkańców zebrano rekordową kwotę 11 670,23 zł i 2 euro (o wadze 7,9 kg).

Złote Gody w Gminie Płośnica
Corocznie w Urzędzie Gminy w Płośnicy odbywa się uroczystość z okazji 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego par z terenu Gminy Płośnica. W roku 2016 Złote Gody obchodziło 10 par. Wójt Gminy Płośnica – Krzysztof Groblewski oraz Przewodniczący Rady Gminy – Jan Makowski wręczyli Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, został odczytany list gratulacyjny Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Artura Chojeckiego.
Wszystkim Parom Małżeńskim Wójt złożył serdeczne gratulacje, wyrazy uznania oraz życzenia spełnienia marzeń, długich lat życia w zdrowiu i miłości w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków oraz doczekania kolejnych wspólnych rocznic.

Dookoła Gminy Płośnica
Wiosną mieliśmy możliwość podziwiania piękna i walorów naszej gminy, a także przedsięwzięć zrealizowanych z udziałem funduszy UE. To efekt corocznie organizowanej akcji w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W tym roku Gmina Płośnica zorganizowała rajd rowerowy w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich pn. „Dookoła Gminy Płośnica”. Rajd składał się z 2 etapów. Pierwszy etap odbył się 12 maja. Trasa rajdu (o długości 22 km przebiegała przez miejscowości: Gródki –– Gruszka – Niechłonin – Zalesie – Jabłonowo – Nowe Dłutowo – Wielki Łęck. Drugi etap rajdu odbył się 14 maja. Obejmował on północną część Gminy. Trasa rajdu wiodła przez: Płośnicę – Gralewo – Koty – Turzę Małą. Podczas rajdu zaplanowane były postoje w miejscach wytyczonych na Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Gminy Płośnica.

Lato z teatrem
W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy zorganizowano szereg imprez o charakterze kulturalnym, często konkursowym. Na uwagę zasługują XXIX Ogólnopolskie Spotkania z Teatrem „Płośnickie Lato Teatralne” i XII Płośnickie Spotkania Taneczne XIII edycja konkursu twórczości własnej „Złote Piórko” , Gminny Konkurs Recytatorski „Jesienna Zaduma z Poezją”.

Zawody sportowe i Parafialne Dożynki
W roku 2016 w gminie Płośnica były organizowane zawody sportowe dla mieszkańców. Celem ich był zachęcenie do rekreacyjnego spędzania wolnego czasu, ich integracja oraz rywalizacja sportowa. Od stycznia zostały zorganizowane rozgrywki drużyn sołeckich w piłkę nożną, siatkową, tenisa stołowego oraz zawody wędkarskie. Mieszkańcy mogli rywalizować również w zawodach indywidualnych tenisa stołowego, wędkarskich i badmintona. W zawodach uczestniczyli starsi i młodsi mieszkańcy prawie wszystkich sołectw. Do rywalizacji chętnie włączali się strażacy z gminnych jednostek OSP, dla których zostały zorganizowane zawody siatkarskie, piłkarskie oraz strzeleckie. Odbyły się również turnieje tenisa stołowego oraz zawody wędkarskie dla samorządowców powiatu działdowskiego. Z każdą edycją zawodów wzrasta liczba drużyn i indywidualnych osób chcących sprawdzić swoje sportowe możliwości. W roku 2016 przeprowadzono 16 imprez sportowych. Nad większością zawodów Patronat obejmuje Wójt Gminy Krzysztof Groblewski.
Wspaniałym zwieńczeniem tegorocznych wydarzeń były Gminno – Parafialne Dożynki. W dniu 21 sierpnia boisko w Skurpiu stało się sceną wspaniałego widowiska jakim było dziękczynienie za trud i pracę rolników.

Aktywne wsie
Mieszkańcy „mieli głos” w sprawach swoich wsi przede wszystkim za sprawą Funduszu Sołeckiego.
Fundusz Sołecki jaki został przyznany Gminie Płośnicy na rok 2016 r wynosi 267 322,04. Środki zostały rozdzielone na 15 sołectw, a wysokość przyznanych środków uzależniona była od liczby mieszkańców danej wsi. Dzięki temu zrealizowano wiele zadań, niektóre wsie przeznaczyły też część kwoty z funduszu jako wkład własny na realizację większych inwestycje oraz jako wkład własny do projektów. Gródki, są jedną z miejscowości, która z Funduszu sołeckiego przeznaczyła 6000,00 zł na przebudowę drogi Gródki - Przełęk Kościelny (duża inwestycja). Niechłonin 10 000,00 zł przeznaczył jako wkład własny na modernizację boiska trawiastego w Niechłoninie, Sołectwo Płośnica przeznaczyło kwotę (w wysokości 29 000,00 zł na utworzenie kompleksu rekreacyjnego Na Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rutkowice, z Funduszu Sołeckiego została przeznaczona kwota w wysokości 10 000,00 zł . Wielki Łęck przeznaczył kwotę w wysokości 10 000,00 zł na dużą inwestycję jaką była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów .Wieś Turza Mała realizuje projekt w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2016 r na co również przeznaczyła jako wkład własny z Funduszu Sołeckiego kwotę w wysokości 5000,00.

Bieżące potrzeby i oczekiwania
Fundusz sołecki to nie tylko udział w dużych inwestycjach. To przede wszystkim narzędzie do realizacji bieżących potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Zrealizowanych jest jeszcze wiele innych bardzo ważnych dla poszczególnych wsi działań. Organizowane są imprezy kulturalne, które mają na celu integrację. W niektórych miejscowościach zostały doposażone place zabaw w nowe urządzenia, zakupiony sprzęt na siłownię zewnętrzną, zostały naprawione a nawet zbudowane ogrodzenia boisk sportowych. Zakupione zostały wiaty przystankowe, remontowane są Remizy OSP i świetlice wiejskie a także wyposażane (w krzesła oraz inne niezbędne przedmioty. Środki przeznaczane były także na remont dróg.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Owocna współpraca
Gmina na co dzień współpracowała z jednostkami ochotniczych straży pożarnych. Na terenie gminy działają także inne organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Płośnica, Stowarzyszenie Kamień Milowy w Turzy Małej, Stowarzyszenie „Razem dla Gródek” oraz „Stowarzyszenie Mądra Sowa”. Do najbardziej udanych wspólnych inicjatyw jakie udało się w tym roku zorganizować, którymi partnerami były wraz z Gmina Płośnica wszystkie wyżej wymienione organizacje była impreza „Bicykluj z nami – Aktywnymi obywatelami”- 03.09.2016 r. odbył się w Gminie Płośnica rajd rowerowy połączony (z festynem rodzinnym. Został on zrealizowany w ramach wcześniej wspomnianego projektu LGD: „Młody Obywatel – Aktywny Obywatel”. Stowarzyszenie „Mądra Sowa” realizując pomysł Młodzieżowej Rady Gminy zorganizowało imprezę i otrzymało na ten cel dotację (w wysokości 12 000,00 zł.

Dbamy o drzewa
Pielęgnacja alei drzew w miejscowości Turza Mała stanowi inicjatywę Grupy Odnowy Wsi Turza Mała w ramach dofinansowego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Eko Grupy – grupy odnowy wsi Warmii i Mazur dbają o środowisko”. Realizatorem projektu jest Gmina Płośnica wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Morągu. Inicjatywa dotyczy podjęcia działań w celu zachowania pomnika przyrody w Turzy Małej alei 163 drzew.

Przegląd Orkiestr Dętych
Kolejną udaną inicjatywą obywatelską był II Przegląd Orkiestr Dętych im. Jana Wiśniewskiego. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy wraz z Krzysztofem Groblewskim - Wójtem Gminy Płośnica oraz Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP w Płośnicy w niedzielę 25 września 2016 roku po raz drugi zorganizowała Przegląd Orkiestr Dętych im. Jana Wiśniewskiego.

Na nas zawsze można liczyć
Gmina udzielała także wsparcia merytorycznego przy wnioskowaniu o dotacje organizacjom, które zwróciły się w tej sprawie. Gmina Płośnica opracowując projekt edukacyjny: „Mały człowiek – duży efekt - rozwój kompetencji kluczowych w przedszkolu”, korzystała także ze wsparcia fachowego członków Stowarzyszenia „Mądra sowa”.


Czytaj e-wydanie
Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz TUTAJ ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij
Problem z założeniem profilu? Potrzebujesz porady, jak napisać tekst? Napisz do mnie. Pomogę: Igor Hrywna

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages