środa, 16 października 2019. Imieniny Ambrożego, Florentyny, Gawła

Ponad 7,5 mln złotych na inwestycje

2016-03-30 19:40:00 (ost. akt: 2016-03-30 19:35:25)
Wójt Krzysztof Groblewski optymistycznie patrzy na możliwości rozwoju Gminy Płośnica

Wójt Krzysztof Groblewski optymistycznie patrzy na możliwości rozwoju Gminy Płośnica

Autor zdjęcia: archiwum UG

Minęły już trzy miesiące nowego roku. Czas na weryfikację i pierwsze podsumowanie planów i zamierzeń, jakie postawiła sobie Gmina Płośnica. Realizacja nowych założeń nierozerwalnie związana jest z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł dofinansowania, zarówno na inwestycje, jak i na działania ukierunkowane na rozwój edukacji oraz społeczności lokalnych.

Rada Gminy Płośnica w dniu 25 lutego tego roku podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Płośnica na rok 2016. Zostały opracowane plany i podjęte decyzje, które czynią budżet gminy Płośnica na rok 2016 bardzo złożonym
i ambitnym.

Drogi równe i bezpieczne
Wartość inwestycji ujętych w planie finansowym gminy w 2016 r. to ponad 7,5 mln złotych. Jest to kwota niespotykana dotąd w budżecie tej gminy, jednak potrzeby i oczekiwania mieszkańców są duże, szczególnie jeżeli chodzi o poprawę infrastruktury drogowej. Dlatego też na drogi w gminie w tym roku planuje się wydać ponad 4 miliony złotych. Wójt Gminy Płośnica zaplanował szereg inwestycji, które poprawią stan dróg. W najbliższym miesiącu rozpocznie się przebudowa drogi gminnej Gródki – Przełęk Kościelny. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Kolejne strategiczne inwestycje drogowe, jak: przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płośnica – Przełęk, drogi gminnej 186004N Turza Mała – Murawki, oraz drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wielki Łęck uwarunkowane są uzyskaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a w przypadku drogi w Wielkim Łęcku - ze środków
z budżetu województwa, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Mamy nadzieję że tegoroczne inwestycje drogowe w Gminie Płośnica będą tak samo udane jak przebudowa ulic Wincentego Witosa, Marcelego Nowotki i Bartłomieja Rusina wykonane w 2015 r.

Mniejsze inwestycje drogowe zostaną wykonane ze środków własnych: dojazdy z drogi gminnej 186002N do istniejących ciągów pieszo jezdnych w Gralewie, budowa chodnika na terenie Ośrodka Zdrowia w Płośnicy wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Na nowe chodniki mogą liczyć mieszkańcy miejscowości Jabłonowa, Niechłonina oraz Przełęka, gdzie dodatkowo zostanie wybudowana także zatoka autobusowa. Są to przedsięwzięcia przy udziale środków finansowych Powiatu Działdowskiego. Nowością w bieżącym roku jest wykonanie inwestycji drogowych w partnerstwie z przedsiębiorcami z Płośnicy. Partycypacja prywatnego sektora umożliwi położenie nawierzchni asfaltowych na drogach, co poprawi infrastrukturę wewnętrzną dojazdową do zakładów produkcyjnych. Są to wspólne przedsięwzięcia, przy udziale środków finansowych z Powiatu Działdowskiego. W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1288N, ul. Lipowa i nr 1286N, ul. Nowa w Płośnicy wraz z odwodnieniem. To również wspólne przedsięwzięcie z Powiatem Działdowskim. W kwietniu ruszają prace związane z cząstkowymi remontami dróg gminnych w ramach wiosennego równania i profilowania.

Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej
To także strategiczny obszar w tegorocznych planach gminy. Pomimo dużych nakładów poniesionych w latach ubiegłych, Gmina Płośnica ma nadal wiele jeszcze do zrobienia w kwestii gospodarki wodno – ściekowej. Dlatego wartość zaplanowanych inwestycji na ten rok to ponad 1,5 mln złotych. Tu także warunkiem realizacji inwestycji jest pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej. Dotyczy to takich inwestycji, jak budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęcku oraz budowa IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Gródkach. Wyłącznie ze środków własnych Gminy sfinansowana zostanie wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Niechłonin, budowa sieci wodociągowej na wybudowaniach w Murawkach i Wielkim Łęcku, budowa III etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Gródkach, opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych
i kontenerowych oczyszczalni ścieków w Murawkach, Niechłoninie, Gruszce, Zalesiu, Jabłonowie i Przełęku.

Dbałość o ochronę środowiska
W tym roku zaplanowano szereg inwestycji chroniących środowisko naturalne gminy. Niewątpliwie innowacyjnym rozwiązaniem będzie budowa instalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność gminy
W tym roku, mieszkańcy, którzy mają w swoich planach wymianę pokrycia dachowego z materiałów zawierających azbest, będą mogli skorzystać z dofinansowania na zdjęcie, usunięcie oraz utylizację starego dachu. Gmina Płośnica, w tym roku, tak jak i w latach poprzednich, przystąpiła do Programu Usuwania Azbestu, co daje możliwość dofinansowania mieszkańcom 80 proc. kosztów zdjęcia, transportu oraz utylizacji wyrobów, zawierających azbest. Zrealizowane zostaną także dwie inicjatywy ekologiczne, dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w ramach których zostanie wykonana opinia dendrologiczna i cięcia pielęgnacyjne zabytkowej alei drzew w Turzy Małej. Jest to oddolna inicjatywa, realizowana przez mieszkańców Turzy Małej przy wsparciu Urzędu.

Ochotnicze Straże Pożarne
Gmina w tym roku zamierza aplikować o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury na lata 2014-2020, co umożliwi zakup lekkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla jednostki OSP w Płośnicy oraz doposażenie pozostałych jednostek ochotniczych straży pożarnych. W tym roku w czerwcu kończy się także odbudowa remizy OSP w Gródkach, która ucierpiała w wyniku ubiegłorocznego pożaru.

Edukacja i Sport
Dbałość o rozwój fizyczny mieszkańców, to przedmiot troski władz gminy. Ma to odzwierciedlenie zarówno w działaniach już realizowanych, jak i tych planowanych. Dotyczy to zarówno inwestycji, jak i bogatej oferty zajęć sportowych. Gmina Płośnica przystąpiła do kolejnej edycji programu „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki udziałowi w Programie w latach ubiegłych, z możliwości nauki pływania skorzystało 123 dzieci z terenu gminy. Od marca bieżącego roku naukę pływania rozpoczęło 35 uczniów klas III ze wszystkich szkół podstawowych.
Do wakacji dzieci mają szansę zgłębić tajniki pływania podczas 10 wyjazdów na krytą pływalnię w Mławie. Po wakacjach zajęciami zostanie objęta nowa grupa uczniów klas III.
Zadowoleni uczniowie po nauce pływania

Z inicjatywy Wójta Gminy oferta zajęć sportowych została wzbogacona o nową sekcję kick boxingu. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży w wieku 10-16 lat i odbywają się na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Płośnicy.
Gmina w końcu lutego tego roku złożyła wnioski o wpis inwestycji sportowych do Bazy Sportowej Województwa Warmińsko – Mazurskiego. To szansa na pozyskanie w następnym etapie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, umożliwiających budowę i modernizację obiektów sportowych na terenie gminy: budowę boiska wielofunkcyjnego w Rutkowicach, rozbudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Niechłoninie oraz budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego w Płośnicy. Wartość tych inwestycji to łącznie 570 tys. złotych.
Z inicjatywy mieszkańców sołectwa Skurpie, będącego w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego powstał pomysł budowy boiska do siatkówki w Skurpiu. Gmina złożyła taki projekt w ramach konkursu: „Aktywna wieś Warmii Mazur i Powiśla”.
Mimo dobrze rozwiniętego systemu edukacji i dobrze doposażonej bazy edukacyjnej, Gmina Płośnica zachęcona sukcesami projektów dofinansowanych ze środków UE w ubiegłych latach, planuje nadal inwestować w tworzenie optymalnych warunków do kształcenia dla przyszłych pokoleń. Szansę na to stwarza obecna perspektywa finansowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury na lata 2014-2020. Gmina aplikuje o środki finansowe z tego Programu na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum oraz na poprawę wskaźnika edukacji przedszkolnej.

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Mieszkańcy gminy to aktywni obywatele. Potrafią określić potrzeby swojej społeczności i przez swoich przedstawicieli sołtysów chętnie współpracują z Wójtem i Radą Gminy.
To przynosi wymierne efekty w postaci inwestycji upiększających sołectwa, udanych spotkań i imprez, które integrują wspólnoty. Instrumentem aktywizującym i pozwalającym na realizację przedsięwzięć wybranych przez samych mieszkańców jest niewątpliwie, wydzielany z budżetu gminy Fundusz Sołecki. Tak jak w latach ubiegłych,
tak i w tym roku wszystkie sołectwa gminy złożyły wnioski ze swoimi przedsięwzięciami i skorzystają z puli Funduszu Sołeckiego wynoszącej łącznie 267 322,04 zł.

Gmina Płośnica zaprasza na swoje szlaki
Pomimo braku oczywistych atrakcji turystycznych Wójt Gminy zachęca do odwiedzania jej terenów, które charakteryzują się unikalnymi walorami przyrodniczymi, czystością klimatu, gościnnością mieszkańców i mają swój niewątpliwy urok. Od kilku lat podejmowane są działania w kierunku tworzenia odpowiedniej infrastruktury.
Zapraszamy do wspólnych eskapad naszymi szlakami – warto!
Gmina posiada swój Szlak Dziedzictwa Kulturowego z oznakowanymi najcenniejszymi zabytkami i miejscami godnymi odwiedzenia. Wyznaczony został też szlak pieszo–rowerowy, łączący urokliwe zakątki Turzy Małej i Murawek. Już w zeszłym roku odbywały się ciekawe rajdy rowerowe na utworzonych szlakach z udziałem mieszkańców gminy i przybyłych gości. Ten rok rodzi nadzieję, że upowszechnimy piękno naszej gminy, dzięki nowym imprezom na szlaku. Rozpoczęcie sezonu już niebawem.

Działamy strategicznie
Ważne tylko, by zadania na dany rok ustalane były zgodnie z potrzebami jej mieszkańców i kierunkami rozwoju, a nie były przedsięwzięciami ad hoc, wymyślonymi na szczeblu gminy. Zdaniem Wójta Gminy Krzysztofa Griblewskiego, tegoroczny budżet ma charakter obywatelski, uwzględnia zadania i inwestycje z wniosków, jakie licznie wpłynęły na jesieni ubiegłego roku, złożonych przez Radnych Gminy, poszczególne sołectwa i inne wspólnoty z terenu Gminy Płośnica. Wiele zadań udało się określić na etapie opracowywania strategicznych dokumentów. Jeszcze w zeszłym roku rozpoczęto prace nad Strategią Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy na lata 2015-2025, opracowano także i zaktualizowano Plany Odnowy Miejscowości dla części sołectw. Liczne ankiety, warsztaty, konsultacje i zebrania wiejskie dały możliwość wypowiedzi wszystkim mieszkańcom na temat problemów, potrzeb oraz wizji gminy za kilka lat.
Wójt Gminy Płośnica Krzysztof Groblewski optymistycznie spogląda na te plany, mimo że realizacja tych strategicznych, uwarunkowana jest niejednokrotnie możliwością pozyskania dofinansowania. W chwili obecnej nie na wszystkie inwestycje zapewnionej jest zewnętrzne dofinansowanie. Część projektów jest już na etapie weryfikacji, część przygotowywana,
a niektóre czekają na ogłoszenie konkursów przez poszczególne Programy. Wkraczamy dopiero w nowy okres rozdzielania środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy programowej na lata 2014 – 2020. Planować i opracowywać przedsięwzięcia należy jednak dużo wcześniej, gdyż w momencie ogłaszania konkursów jest na to za późno. Tegoroczny ambitny budżet wymaga wytężonej pracy na wszystkich szczeblach – od władz gminnych począwszy, a na pracownikach urzędu skończywszy.Czytaj e-wydanie
Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. 

Swoją stronę założysz TUTAJ ".

Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij
Problem z założeniem profilu? Potrzebujesz porady, jak napisać tekst? Napisz do mnie. Pomogę: Igor Hrywna
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages