Niedziela, 24 czerwca 2018. Imieniny Danuty, Jana, Janiny

Stawiamy na wszechstronny rozwój. GMINA PŁOŚNICA PREZENTUJE

2014-10-20 12:00:00 (ost. akt: 2014-10-20 12:40:39)
Wójt Gminy Płośnica Krzysztof Groblewski

Wójt Gminy Płośnica Krzysztof Groblewski

Autor zdjęcia: archiwum UG

Wójt Gminy Płośnica Krzysztof Groblewski jest postrzegany przez mieszkańców jako solidny i dobry gospodarz. Wójt jest też lubiany i szanowany za swoje zaangażowanie w rozwój gminy, solidność i pracowitość. Jakie inwestycje przeprowadzono w gminie i co jeszcze będzie się działo na polu rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnej przeczytajcie Państwo poniżej. Zdjęcia i film.GMINA PRZYJAZNA OŚWIACIE

System oświaty w gminie Płośnica stanowią 4 szkoły podstawowe: w Płośnicy, Wielkim Łęcku, Niechłoninie, Gródkach i 1 Gimnazjum w Gródkach. Zadania oświatowe od lat stanowią wyzwanie i priorytet dla władz gminy. Gmina inwestuje w szkoły i są to inwestycje zarówno w infrastrukturę jak i podniesienie jakości kształcenia. W celu realizacji zadań oświatowych angażowane są środki budżetu gminy, jak również pozyskane środki zewnętrzne. Wiele przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach sprawiło, że gmina może poszczycić się bardzo dobrze rozwiniętą i wyposażoną infrastrukturą oświatową.

„W zdrowym ciele zdrowy duch”
O dobroczynnym wpływie aktywności fizycznej na rozwój młodego pokolenia nikogo przekonywać nie trzeba. W Gminie Płośnica dla rozwoju sportu uczyniono wiele. W 2012 r. wybudowano i oddano do użytku nowoczesną salę sportową przy Szkole Podstawowej w Niechłoninie oraz boisko wielofunkcyjne w Płośnicy. Bez dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej wysokości 1 mln 216 tys. nie byłby możliwy rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy w tak krótkim czasie. Jest to efekt starań obecnych władz gminy. Baza sportowa przy szkołach podstawowych jest systematycznie doposażona w nowoczesny sprzęt. Gmina zatrudnia także instruktorów sportu, co umożliwia prowadzenie zorganizowanych działań sportowych dla dzieci i młodzieży w godzinach pozalekcyjnych.

Sport to zdrowie
Zaszczepienie „bakcyla sportu” od najmłodszych lat skłania do podejmowania działań umożliwiających dostęp do tych dziedzin sportu, do których z przyczyn obiektywnych dostęp jest utrudniony. Taką barierą jest brak w okolicy krytych pływalni. Ten problem przynajmniej w części także udało się rozwiązać. Gmina w roku 2013 przystąpiła do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Umiem pływać”. Umożliwiło to naukę pływania uczniom z klas III ze wszystkich szkół podstawowych gminy. Przez pół roku 2013 r. dzieci wyjeżdżały na krytą pływalnię w Mławie i pod okiem instruktorów nabywały i doskonaliły umiejętności pływania. Z programu skorzystało do tej pory 65 uczniów, jednak w planie jest udział uczniów w następnych edycjach, co daje nadzieje na wyszkolenie w przyszłości rzeszy „młodych pływaków”.

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Uczniowie będący uczestnikami i podmiotami systemu edukacji, a także ich rodzice oczekują w dzisiejszych czasach od szkoły „czegoś więcej” – oferty dostosowanej do potrzeb indywidualnych, często wykraczającej poza istniejący system oświaty. Stworzenie takiej oferty stało się priorytetem dla obecnego Wójta Gminy. Zadanie o tyle trudne, że budżet gminy może udźwignąć tylko zadania obowiązkowe w zakresie oświaty, a i tak nie są to małe środki małe – stanowią od 35% do 40% wydatków całego budżetu gminy na dany rok. Tu także zaowocowały starania o środki zewnętrzne. Gmina w 2011 r. uzyskała m. in. 20 tys. z Ministerstwa Eduakacji Narodowej w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na adaptację pokoju nauczycielskiego na salę lekcyjną dla klasy V. Gmina może pochwalić się też pozyskaniem w okresie 2010-2014 dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej wysokości ponad pół miliona złotych dzięki czemu szkoły na terenie gminy wzbogaciły się o nowoczesne techniki wspomagające proces kształcenia, jak i atrakcyjne pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży w placówkach. Głównym celem zrealizowanych 2 projektów: „Przyszłość w twoich rękach” oraz „Indywidualizacja procesu nauczania dzieci z klas I-III z terenu Gminy Płośnica” było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty. Efektem zrealizowanych projektów edukacyjnych było: ęcie wsparciem 99-ciu uczniów z klas I-III z 4 Szkół Podstawowych w tym: 556 zrealizowanych h zajęć dydaktyczno wyrównawczych, 278 zajęć logopedycznych, 138 h zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych, 63 h zajęć dla uczniów z wadami postawy, 19 wyjazdów na basen dla uczniów z wadami postawy, objęcie wsparciem 256 – ciu uczniów z klas IV – VI i gimnazjum w tym: 2 700 zrealizowanych h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 360 h prowadzonych kół zainteresowań, 120h wsparcia pedagoga, 240 h zajęć logopedycznych, 60 h doradztwa zawodowego. Ponadto doposażone zostały bazy edukacyjne 5 szkół w różnorodne pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji zajęć oraz sprzęt: tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne.

Wyrównujemy szanse
W gminie Płośnica wspiera się także i dostrzega wybitne osiągnięcia uczniów. Na podstawie Uchwały Rady Gminy XXV/136/39/2009 r. realizowany jest Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Płośnica. Dzięki temu Wójt Gminy przyznaje rokrocznie stypendia uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce. Jest to doniosłe wydarzenie dla gminy i wyjątkowe przeżycie dla uczniów ich rodziców i nauczycieli.
W gminie dba się także o wyrównywanie szans socjalnych uczniów aby zapewnić w miarę możliwości równy start uczniom, żeby bariery materialne nie stanowiły barier w dostępie do edukacji. Tylko w latach 2011-2013 uczniowie otrzymali pomoc z gminy, w formie stypendiów socjalnych i wyprawek w łącznej wysokości 614 tys. zł

Edukacja najmłodszych
Sukcesywnie od kilku lat podejmowane były w gminie Płośnica działania na rzecz upowszechniania edukacji dzieci w wieku 3-4 lat. Dzięki temu wskaźnik edukacji przedszkolnej wzrasta z roku na rok. Są to kolejne miliony pozyskane przez Gminę Płośnica z funduszy unijnych. Dzięki łącznemu dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 1.5 mln zł od 2010 r. w gminie prowadzonych jest 5 punktów przedszkolnych, które zapewniają 85 miejsc i edukację najmłodszym obywatelom gminy w wieku 3-4 lat. W ramach realizowanego obecnie projektu „Na dobry początek” punkty przedszkolne zostały wyposażone w brakujące meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzieciom zapewnione zostały podręczniki, wyprawka przedszkolaka (plecak, piórnik, woreczek na kapcie, odblask, teczka), a także pełne wyżywienie (śniadanie i obiad) w formie cateringowej. Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, 5 godzin dziennie. W projekcie oprócz standardowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano język angielski dla najmłodszych, a także konsultacje logopedyczne (program profilaktyki i terapii logopedycznej zakłada również współpracę rodziców, logopedy i nauczycieli w zakresie rozwijania prawidłowej mowy dziecka). Projekt przewiduje szeroką współpracę z rodzicami/opiekunami dzieci. Wdrażany jest program współpracy, mający na celu wzrost świadomości rodziców/opiekunów na temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej, doradztwo i wsparcie rodziców w procesie wychowania. Podczas wielu wydarzeń, które mają miejsce z udziałem przedszkolaków miło jest patrzeć na efekty jakie edukacja przedszkolna wywiera na najmłodsze dzieci. Dyrektorzy szkół aktywnie uczestniczący w realizacji projektu przedszkolnego potwierdzają niewątpliwą korzyść z edukacji najmłodszych, która znacznie ułatwia im start, gdy przychodzi czas na realizację obowiązku szkolnego.
Jeszcze w tym roku zrealizowany zostanie projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Płośnica”, w ramach którego zostaną doposażone wszystkie oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, doposażone zostaną też place zabaw przy szkołach.
Wójt Gminy Krzysztof Groblewski wykonując zadania z zakresu oświaty dokłada wszelkich starań do zapewnienia jak najlepszych warunków do edukacji dzieci w gminie Płośnica. Działania te mają charakter długofalowy, tak by mogły być kontynuowane w następnych latach i przynosiły jak najlepsze efekty dla rozwoju oświaty w gminie.

Nie ma jak przedszkole
„Na dobry początek” – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w punktach przedszkolnych w Gminie Płośnica
Nowy rok szkolny rozpoczęły punkty przedszkolne w Płośnicy, Gródkach, Niechłoninie, Skurpiu i Wielkim Łęcku, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Od samego rana panował gwar. Starsze dzieci z uśmiechem wracały do swych grup po wakacyjnej przerwie, dla niektórych przedszkolaków dzień ten był jednym z najtrudniejszych dni, ponieważ po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola.
W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Płośnicy, Wielkim Łęcku i Skurpiu uczestniczył również Wójt Gminy Płośnica – Pan Krzysztof Groblewski, który wręczył dzieciom wyprawki przedszkolaka. Maluchy ze wszystkich punktów przedszkolnych otrzymały plecaki, teczki, piórniki, odblaski i worki na kapcie.
Przedszkolaków i ich rodziców serdecznie powitali również Sekretarz Gminy – Pani Katarzyna Zakrzewska, osoby koordynujące projekt: Pani Justyna Żywicka i Pani Anna Rozentalska, dyrektorzy szkół, sprawujący nadzór nad placówkami, oraz wychowawcy grup:
PP w Płośnicy – wychowawca Pani Joanna Obarek, dyrektor Pani Ewa Smoluk
PP w Gródkach – wychowawca Pani Alicja Ornowska, dyrektor Pani Marzena Jargoła
PP w Niechłoninie – wychowawca Pani Emilia Cybulska, dyrektor Pani Marzena Monczewska
PP w Skurpiu – wychowawca Pani Ewa Józefowicz, dyrektor Pani Ewa Smoluk
PP w Wielkim Łęcku – wychowawca Pani Beata Grędzińska, dyrektor Kazimierz Sosiński.
Wszystkim przedszkolakom życzymy miłego pobytu w przedszkolach. Rodziców natomiast zapraszamy do współpracy i aktywnego udziału w życiu placówek.
Projekt „Na dobry początek” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

OCHRONA ŚRODOWISKA

W ostatnich czterech latach zostały zrealizowane, bądź są w realizacji zadania związane z ekologią, ochroną środowiska, cmentarnictwem, jak również inwestycje drogowe które są dostrzegane przez mieszkańców naszej Gminy i gości.

Ekologia, ochrona środowiska
Gmina posiada wiele strategii, programów i planów. Jednym z dokumentów jakie powinna posiadać gmina jest projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Płośnica, w którym zawarte są m.in. propozycje rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, propozycje wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W roku 2013 Gmina Płośnica pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na wykonanie w/w projektu.
W 2012 r. pozyskaliśmy również dofinansowanie na wykonanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Płośnica. Kwotę dofinansowania w wysokości 23 300,00 zł pozyskano w ramach przystąpienia do konkursu AZBEST 2012 organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki.

Od roku 2011 Gmina Płośnica pozyskuje środki na dofinansowanie zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płośnica”. Środki pozyskiwane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Działania 4 – Azbest, Poddziałanie 4.1 – Usuwanie Azbestu. Pozyskane środki w roku 2011 stanowiły 87,5% całkowitych kosztów zadania. Pozostałe 12,5% stanowiły środki poniesione przez mieszkańców jako wkład własny. Od roku 2012 środki z WFOiGW stanowią do 85% całkowitych kosztów zadania. Pozostałe 15% to wkład własny mieszkańców.
Dzięki pozyskanym środkom na przełomie lat 2011 – 2014 udało się usunąć 166,25 ton wyrobów zawierających azbest. Łączna kwota zadania wyniosła: 87 317,33zł w tym pozyskane środki w kwocie: 74 341,05zł. Z dofinansowania skorzystało 69 mieszkańców oraz 3 jednostki w tym Urząd Gminy Płośnica, świetlica wiejska w Przełęku oraz OSP w Gródkach.

Rok 2013
W październiku 2013 roku w Rynie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zorganizował konferencję pt. ,,Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur" podsumowującą Narodową Strategię Spójności. Spotkanie skierowana było do beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz partnerów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Podczas tego spotkania Gmina Płośnica otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie statuetkę „20 lat 1993-2013 za zasługi na rzecz ochrony środowiska Warmii i Mazur”.

Gmina Płośnica od kilku lat staje się coraz ładniejsza. Powstają nowe place zabaw, miejsca rekreacji i wypoczynku. Mieszkańcy wspólną pracą i zaangażowaniem upiększają swoje wsie poprzez zagospodarowywanie terenów, tworzenie miejsc zieleni, rabat. W celu dalszego wspierania działań integrujących lokalną społeczność, wspólne porządkowanie wsi i posesji w 2011 roku został zainicjowany konkurs gminny. Konkurs miał na celu propagowanie czystości i porządku w Gminie oraz zmobilizowanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w życiu wsi oraz organizowanie życia kulturalnego sołectwa. W ramach konkursu na nagrody indywidualne dla mieszkańców oraz sołectw w ciągu ostatnich czterech lat z budżetu Gmina przeznaczono kwotę w wysokości 12 500,00zł.

CMENTARZE WOJENNE
Jak co roku Gmina Płośnica pozyskuje środki z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na bieżące utrzymanie obiektów cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie gminy.

W 2011 roku z budżetu Wojewody Gmina pozyskała środki w wysokości 4 700,00 zł. W ramach pozyskanych środków wykonano prace porządkowe oraz częściowo odbudowano ogrodzenie z kamienia polnego na cmentarzu w Gralewie oraz wykonano alejkę z tłucznia na podłożu z maty rolniczej.

Rok 2012
Gmina Płośnica pozyskała środki w wysokości 9 000,00 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem na cmentarzu w Rutkowicach wykonano następujące remonty: renowacja pomnika, wykonanie alejki z tłucznia kamiennego.

Rok 2013
Pozyskane środki z budżetu wojewody w wysokości 5 800,00zł, po podpisaniu porozumienia zostały wydatkowane na :
- cmentarz wojenny w Płośnicy na zaimpregnowanie drewnianego ogrodzenia oraz wykonanie tablicy informacyjnej,
- cmentarz wojenny Rutkowice: wykonano schody wejściowe z kamienia polnego oraz zakupiono znak kierunkowy informacyjny,
- cmentarz wojenny Gralewo : wykonano tablicę informacyjną. W roku 2013 pozyskano również środki z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w kwocie 6 000,00 zł z których to wykonano częściowo ogrodzenie z kamienia polnego.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

W zakresie inwestycji drogowych wyremontowane zostały w znacznej części zarówno drogi gminne jak i drogi dojazdowe do gruntów rolnych na terenie Gminy Płośnica. Na uwagę zasługują również wykonane nowe chodniki, które poprawiają bezpieczeństwo pieszych. Poprawa stanu drogi i chodników wiąże się nie tylko z rozwojem gospodarczym Gminy, ale ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto przy drogach stoją nowe wiaty przystankowe, a centra miejscowości nabierają ładniejszego wyglądu.
Nasza Gmina współpracuje również ze Starostwem Powiatowym w Działdowie. Efektem tej współpracy są przede wszystkim inwestycje drogowe na terenie naszej gminy.
Wiaty przystankowe
Przez ostatnie 4 lata zostało postawione 5 wiat przystankowych na łączną sumę 18 406,51zł, na 4 przystankach autobusowych zmieniono pokrycie dachowe. Koszt naprawy i bieżącego utrzymanie przystanków i wiat wyniósł 7 764,45zł.

Nowe chodniki w Gminie Płośnica
Poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców to ważny cel, równolegle z inwestycjami drogowymi. W czasie ostatnich czterech lat zostały wykonane nowe chodniki i zatoka autobusowa na łączną kwotę: 317 401,31 zł w tym środki z budżetu Powiatu Działdowskiego 101 692,36.
Inwestycje drogowe na drogach gminnych
Nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych, budowa dróg gruntowych, a także miejsca parkingowe to inwestycje które podnoszą bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców. Na te zadania w przebiegu ostatnich 4 lat wydano:

ROK 2011
Inwestycje na ogólną kwotę 348 388,40 zł w tym:
W ramach pomocy finansowej udzielono dotacji Powiatowi Działdowskiemu na zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa dróg powiatowych Nr 1255N i 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica –Etap II” w kwocie 210 763,21 zł.
Łączny koszt zadania wyniósł 1 405 088,06 zł w tym ww pomoc finansowa Gminy Płośnica oraz pozyskane środki z RPOWM w kwocie 983 561,64zł
- przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Niechłonin położonych na działce nr 943 i nr 968 – 137 625,19 zł w tym środki z dochodów budżetu województwa w kwocie 68 810,00zł

ROK 2012
W roku 2012 wykonano remonty dróg gminnych na ogólna kwotę 270 927,45 zł w ramach pomocy finansowej udzielono dotacji Powiatowi Działdowskiemu na zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304 N (dr. woj.544) Jabłonowo – Niechłonin – Narzym-Wola, w m. Niechłonin od km 7 + 990 do km 8 + 590 o dług.0,6 km” w kwocie 270 927,45zł.

ROK 2013
W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2013r wykonano remont nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych (166,15m2) o wartości 25 252,88zł oraz remont gminnych dróg gruntowych (profilowanie (ok. 15km), równanie i żwirowanie (ok.20km) na kwotę ponad 30 000,00 zł. Środki finansowe na remonty dróg pochodzą z środków własnych gminy.
Wartość wszystkich inwestycji ogółem w 2013 r. wyniosła: 961 589,00 zł.

ROK 2014
Drogi Gminne – do chwili obecnej inwestycje na ogólną kwotę 965 705,63 zł w tym z budżetu Gminy Płośnica: 756 432,56 zł
- pomoc finansowa dla powiatu działdowskiego na przebudowę chodników w miejscowościach Jabłonowo, Niechłonin, Mały Łęck wraz z odwodnieniem oraz renowacja odwodnienia w miejscowości Zalesie – na kwotę 66 752,95 zł
- przebudowa dróg gminnych 186024N i 186023N w miejscowości Gródki na kwotę 257 703,70zł w tym wkład własny 115 143,13zł,
- przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Zalesie Gmina Płośnica – żwirowanie oraz asfaltowanie na kwotę 135 000,00 zł w tym wkład własny 68 287,50 zł
- przebudowa gruntowej drogi gminnej w miejscowości Mały Łęck na kwotę 72 000,00 zł
- budowa chodnika w miejscowości Skurpie 63 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w obrębie wsi Gralewo 80 000,00 zł
- dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina i Marcelego --Nowotki w miejscowości Płośnica – 50 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej oraz placu przy OSP w miejscowości Gruszka 63 182,03zł
- przebudowa drogi gminnej Rutkowice – Turza Wielka – 178 066,95 zł
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

To właśnie gmina ponosi koszty utrzymania, wyszkolenia, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, a także obowiązana jest do zapewnienia umundurowania bojowego i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych.

Wójt Gminy Płośnica stawia na bezpieczeństwo mieszkańców gminy, o czym świadczą konkretne działania. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie odpowiednich sił i środków do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Zakup specjalistycznych samochodów dla OSP Zalesie i OSP Wielki Łęck to najważniejsze osiągnięcia w tym zakresie.

W 2011 r. zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy 4X2 dla jednostki OSP w Zalesiu
za 91 800,00 zł, w tym pomoc finansowa w kwocie 25 000 zł z Powiatu Działdowskiego, oraz 50 000 zł z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wkład własny gminy 16 800,00 zł.
Gmina Płośnica w wyniku złożenia w kwietniu 2014 r. wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Zabezpieczenie terenu gminy Płośnica na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych poprzez zakup specjalistycznego samochodu strażackiego. W dniu 27.06.2014 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
We wrześniu br. zakupiono nowy średni specjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla OSP w Wielkim Łęcku, rok produkcji 2014 model Mercedes Benz 967FWU3/PP ATEGO – średni uterenowiony z napędem 4x4. Kwota 644 436,00 zł w tym: dofinansowanie EFRR w ramach RPO – 515 548,80 zł środki z budżetu gminy Płośnica 79 330,07 zł środki z budżetu powiatu w ramach zawartego porozumienia: 49 557,13 zł.

Zakup specjalistycznego sprzętu dla poszczególnych jednostek to również zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ważniejsze to:
- zakup agregatu gaśniczego HDL 170 dla OSP Gródki
- zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Wielkim Łęcku
- zakup aparatu oddymiającego dla OSP w Płośnicy
- zakup sprzętu strażackiego i pompy szlamowej dla OSP w Gralewie
- zakup motopompy szlamowej dla OSP w Niechłoninie
- zakup sprzętu do łączności selektywnej dla OSP w Gródkach
Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej to również utrzymanie i modernizowanie remiz strażackich. Ważniejsze inwestycje w tym zakresie to:
- remont elewacji remizy OSP w Jabłonowie, Zalesiu i Płośnicy,
- wymiana dachu remiz OSP: w Rutkowicach i Gródkach,
- rozbudowa i remont remizy strażackiej OSP w Niechłoninie,
- remont pomieszczeń w remizie OSP w Gruszce.


Wójt Gminy Płośnica
Krzysztof Groblewski


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages